Přeskočit na obsah
Domů » Přehled usnesení týkajících se stavby kulturního centra

Přehled usnesení týkajících se stavby kulturního centra

usnesení č. 3/XII ze dne 19. 04. 2016

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016 v rozsahu 1.704 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města předložit na jednání zastupitelstva města v červnu 2016 vstupní podmínky pro vypracování zadání architektonické soutěže Kulturního centra a přístavby knihovny.

usnesení č. 23/XIX ze dne 20. 06. 2017

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o přípravě projektu „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“, dle důvodové zprávy a její přílohy.

usnesení č. 6/XXI ze dne 31. 10. 2017 – změna usnesením č. 2/VIII ze dne 10. 12. 2019

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm

1) schvaluje změnu vstupních podmínek schválených usnesením zastupitelstva města č. 16/XIII dne 21. 6. 2016 v rámci probíhající přípravy projektu „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“, a to následovně: maximální celkové náklady realizace projektu (všech realizačních nákladů) činí 141,2 mil. Kč bez DPH a zároveň maximální výše spoluúčasti města, včetně případného bankovního úvěru, nepřesáhne 110 mil. Kč bez DPH, a ukládá radě města schválení dodatku ke smlouvě o dílo č. 144/2017/ORM uzavřené dne 23. 5. 2017 se společností ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o., IČ: 277 55 690, který zohlední schválenou změnu vstupních podmínek, dle důvodové zprávy a jejích příloh,

2) ukládá radě města zpracovat závaznou bilanci tvorby vlastních finančních prostředků a výše cizích zdrojů na financování kulturního centra a přístavby knihovny, a to dle jednotlivých let na období 2017 až 2020. Tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města a následně zahrnout do rozpočtu města na rok 2018 a rozpočtového výhledu na léta 2019 a 2020.

usnesení č. 2/VIII ze dne 10. 12. 2019

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o průběhu přípravy a převzetí projektové dokumentace k akci „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“ a o dalších připravovaných krocích a ruší maximální limity pro celkové náklady na realizaci projektu a pro finanční spoluúčast města, včetně případného bankovního úvěru, stanovené v usneseních zastupitelstva města č. 16/XIII ze dne 21. 6. 2016 a č. 6/XXI ze dne 31. 10. 2017 dle důvodové zprávy a jejích příloh.

usnesení č. 8/VIII ze dne 10. 12. 2019

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vítězného uchazeče výběrového řízení na poskytovatele služeb s názvem „Investiční úvěrový rámec města Rožnova pod Radhoštěm“, kterým je dle důvodové zprávy a jejích příloh Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 00001350. Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím úvěru od vítězného uchazeče a způsobu jeho splácení dle podmínek uvedených ve smlouvě o úvěru č. 2019016576 a schvaluje uzavření smlouvy o úvěru č. 2019016576 na výše uvedené výběrové řízení mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem Československou obchodní bankou, a.s. Schválená smlouva o úvěru č. 2019016576 ve znění uvedeném v příloze č. 1 a 2 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 8/15/ZM/23/02/2021 ze dne 23. 02. 2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje „Strategický plán rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2021-2030“ včetně „I. Akčního plánu na roky 2022-2025“ a „Zásobníku aktivit“ dle důvodové zprávy a předložené přílohy číslo 1, 9 a 10. Schválený „Strategický plán“ včetně „I. Akčního plánu na roky 2022-2025“ a „Zásobníku aktivit“ je součástí tohoto usnesení.